Prodejní a reklamační řád | WOOW.cz

0 Kč

Položek: 0

 • Z důvodů nemoci zavřeno.

  Vážení zálazníci, Omlouváme se, ale důvodu nemoci, je dne 26.4. a 27.4.2017 prodejna uzavřena.   Váš Florbalshop WOOW.

 • NOVOROČNÍ VÝPRODEJ!!! SLEVA AŽ 80%

  Vážení zákazníci, od 23.ledna jsme pro Vás připravili výprodej veškerého florbalového zboží. Slevy až 80%! Záleží jen na Vás, co si …

 • Dovolená

  Vážení zákazníci, jelikož přišlo jaro a je třeba načerpat síly, tak máme na 3 dny od 4.4 do 6.4.2017 uzavřenu prodejnu. Děkujeme za …

 • Z technických důvodů zavřeno.

  Vážení zálazníci, Omlouváme se, ale z technických důvodů, je dne 26.1.2017 prodejna uzavřena.   Váš Florbalshop WOOW.

 • Hledáme oddíly ke spolupráci!

  Hledáte florbalového výrobce, který by Vám pomohl s vybavením klubu? Který by Vám zajistil florbalové a sportovní vybavení za skvělé …

 • INVENTURA

  Vážení zákazníci, z důvodu INVENTURY, je ve dnech od 2.1. do 6.1.2017 zavřeno. Omlouváme se za způsobené problémy a vynahradíme Vám je ve dnech …

WOOW.czProdejní a reklamační řád

Prodejní a reklamační řád

Informace a podmínky internetového nákupu a reklamace zboží

Článek 1: Obecná ustanovení

 • Tento Obchodní a reklamační řád upravuje způsob a základní obchodní podmínky, podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků kupujícího v rámci záruky.
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou tímto "Obchodním a reklamačním řádem" upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené tímto "Obchodním a reklamačním řádem" obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.
 • Obchodní a reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.


Článek 2: Základní pojmy

 • „Prodávající“ – WOOW Exclusive s.r.o., se sídlem 28.října 434/211, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, prodejna – Výškovická 2/3085, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO: 28659210, DIČ: CZ28659210
 • „Internetový obchod“ - internetový obchod www.woow.cz, provozovaný prodávajícím.
 • „Spotřebitel“ - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje produkty či služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • "Kupující, který není spotřebitelem" - podnikatel, který nakupuje výrobky či služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • "Kupní smlouva" - je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svou vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
 • „Zboží“ - jakýkoli produkt zakoupeny prostřednictvím sítě internet v internetovém obchodě.
 • „Záruční list“ - listina vystavená prodávajícím a obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti a stanovující konkrétní podmínky a rozsah záruky za zboží. Za součást záručního listu je považována faktura, popřípadě dodací list, který obdrží kupující při nákupu zboží.
 • „Reklamace“ - uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží, které je učiněno kupujícím vůči prodávajícímu, ať už osobně, písemně nebo e-mailem, a které obsahuje identifikaci kupujícího a zboží a popis závady.


Článek 3: Informace o uzavřené smlouvě

 • Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně kupujícího nebo prodávajícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném, pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto Obchodní a reklamačních podmínek. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
 • Tyto obchodní a reklamační podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.woow.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


Článek 4: Rozsah a délka záruky

 • Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. Záruční doba pro spotřebitele je u všech výrobků obecně 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud výrobce nebo prodávající nestanoví záruční dobu delší. Záruční doba je zpravidla vyznačena v záručním listu přikládaném k výrobku. Není-li k výrobku vystaven záruční list, pro spotřebitele platí záruční doba obecná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na prodejním dokladu.
 • U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, omezena. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.
 • Na potravinářské zboží je obecně poskytována záruka 8 dnů (podle § 620 odst. 1 Občanského zákoníku), ale může být zkrácena či prodloužena, je-li na obalu vyznačena lhůta k použití věci, a to buď "Spotřebujte do", nebo "Minimální trvanlivost do" - toto zboží pak ve smyslu § 626 odst. 1 Občanského zákoníku může být reklamováno kdykoli v takto stanovené záruční době.
 • Pro prodejní a poprodejní servis, který kupující uplatňuje u prodávajícího, pak postačuje doložení prodejního dokladu společnosti WOOW EXCLUSIVE s.r.o.

Nároky kupujícího na záruku zanikají:

 • pokud nebyla vada reklamována v záruční době
 • při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím
 • při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
 • při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze
 • porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud je jimi výrobek opatřen
 • poškozením zboží působením živlů nebo zásahem vyšší moci


Článek 5: Důvody reklamace

 • Při reklamacích zboží se společnost WOOW EXCLISIVE s.r.o. řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů. Reklamaci můžete uplatnit v případech, kdy kupující obdržel:
 • zboží poškozené nebo nefunkční
 • zboží nekompletní (např. chybí důležitá součástka apod.)
  Pozor: Pokud si objednáte více zboží s různou dodací lhůtou, je možné, že vám byla zásilka rozdělena.
 • došlo jiné zboží, než kupující objednal (např. došlo k záměně zásilek na straně prodávajícího nebo na straně dopravce)


Článek 6: Nároky kupujícího v rámci reklamačního řízení

 • Kupujícímu v rámci přiznané záruční doby v případě oprávněné reklamace náleží nároky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Kupující má zejména:
 • právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou
 • právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný
 • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží
 • právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné, vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
 • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci


Článek 7: Termíny pro vyřízení reklamace

 • Oprávněné reklamace jsou ve shodě s Občanským zákoníkem, příp. s dalšími právními předpisy, v rámci zákonné dvouleté záruky vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 • U produktů se záruční lhůtou delší, než je zákonná dvouletá, není možno prodávajícím zaručit vyřízení reklamace v termínu 30 dnů. Výrobci a dovozci takových produktů nicméně projevují maximální snahu dostát očekávaným závazkům a reputaci značky. Doporučujeme se obrátit s konkrétním dotazem na naši infolinku na čísle 599999922 nebo na mail obchod@woow.cz.
  Dojde-li k výměně vadného výrobku za nový anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet záruční doba k novému výrobku, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nové věci, resp. věci s novou součástkou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu v záruční opravě. Záznam o provedené opravě je oprávněn provést pouze autorizovaný servis.
 • O vyřízení reklamace a datu možného převzetí reklamace je spotřebitel informován pomocí SMS nebo kontaktního emailu. Spotřebitel je povinen vyzvednout si reklamovaný nebo servisovaný produkt do 30 dnů od oznámení k vyzvednutí produktu. V souladu s § 656 Občanského zákoníku může prodávající spotřebiteli účtovat tzv. skladné, které se začíná účtovat 31. dnem od výzvy ve výši 100 Kč za každý, i započatý měsíc. Skladné trvá po dobu maximálně šesti měsíců od data započetí skladného. V případě, že spotřebitel po dobu šesti měsíců nebude reagovat na opakovaná oznámení, bude skladovaný produkt možné prodat s tím, že výnos z prodeje pokryje náklady na opravu (nebo servis) a náklady na skladné, zbytek výnosu bude zaslán na účet spotřebitele


Článek 8: Postup a místo uplatnění reklamace

 • Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné toto zboží doručit k reklamaci. Dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může u prodávajícího požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
 • V případě poruchy nebo výskytu vady zboží v záruční době je místem pro uplatnění reklamace autorizované servisní středisko výrobce zboží uvedené na záručním listě příslušeného výrobku. Jestliže pro Vámi reklamované zboží servisní místo v žádném uvedeném seznamu není, případně není toto místo pro kupujícího blíže, než v případě reklamace přímo u prodávajícího, reklamaci prosím uplatněte v reklamačním středisku prodávajícího na adrese WOOW EXCLUSIVE s.r.o., Výškovická 2/3085, 700 30 Ostrava – Zábřeh.
 • V ostatních případech nebude reklamace v souladu s ustanovením §625 občanského zákoníku přijata.

Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.


Článek 9: Způsob uplatnění reklamace

 • Při reklamaci zboží, které nemá záruční list výrobce a bude zasláno prodávajícímu, je nezbytně nutné uvést na zásilce reklamační číslo.
  Reklamační číslo Vám bude zasláno do 2 pracovních dnů od přijetí žádosti. Pokud nemáte e-mail, lze reklamační číslo přidělit telefonicky. Přidělené reklamační číslo si uschovejte a v případě dotazů na stav vyřízení reklamace ho vždy uvádějte. Vaše reklamace zboží bude vyřízena i bez uvedení reklamačního čísla, vaše reklamace musí být pouze označena tak, aby ji nebylo možno zaměnit.
 • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, bude považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení věci do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení věci do provozu.
 • Důležité: reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní, nesmí být mechanicky poškozeno. Bližší informace o stavu vaší reklamace získáte na našem reklamačním oddělení: obchod@woow.cz Ve zprávě, prosíme, nezapomeňte uvést přidělené reklamační číslo.


Článek 10: Reklamace doručovacích služeb, poškození zásilky během přepravy

 • Zboží, které bylo kupujícímu zasláno smluvní přepravní službou, je kupující povinen ihned při převzetí zkontrolovat. Doporučujeme:
 • Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.
 • V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený apod.) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky, ideálně proveďte obrazový záznam fotoaparátem nebo kamerou.
 • V případě poškození, které je viditelné až po rozbalení zásilky (praskliny, poškrábání, rozbité části apod.), nás neprodleně, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zásilky, kontaktujte telefonicky na telefonické lince 599 999 922 nebo e-mailem na adrese obchod@woow.cz. Také v tomto případě doporučujeme pořídit obrazový nebo videozáznam.
 • V případě jakýchkoli jiných problému nás kontaktujte buď telefonicky na telefonické lince 599 999 922 nebo e-mailem na adrese obchod@woow.cz. Váš problém budeme ihned řešit s dopravcem a oznámíme vám další postup.


Článek 11: Záruka vrácení peněz

 • V souladu s §53, odst. 7 Občanského zákoníku poskytuje společnost WOOW EXCLUSIVE s.r.o. všem (a jen) spotřebitelům nakupujícím v internetovém obchodě www.woow.cz ochrannou lhůtu na vrácení peněz. Jestliže Vám zboží nevyhovuje, můžete ho bez udání důvodu do 14 dnů od obdržení zásilky vrátit zpět. Dle §53, odst. 7 a §54 Občanského zákoníku Vám budou peníze poukázány zpět bankovním převodem, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Společnost WOOW EXCLUSIVE s.r.o. si v odůvodněných případech vyhrazuje zástavní právo, to je právo nevrátit peníze zpět spotřebiteli ve lhůtě 30 dnů, ale až po prokazatelném odeslání zboží, na něž spotřebitel uplatňuje tuto záruku, zpět prodávajícímu.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle §53 odstavce 8 občanského zákoníku od kupní smlouvy v případech:

 • Na poskytování služeb, jestliže s jejich uplatněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
 • Na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zastarání, popřípadě zboží, jehož povaha vrácení neumožňuje.

Podmínky pro vrácení peněz:

 • Spotřebitel musí doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná právní úprava spojuje projev vůle, směřující k odstoupení od smlouvy do 14 dnů od obdržení zboží nebo služby. Úkonem se rozumí písemná nebo telefonická žádost.
 • Zboží musí být bez známek opotřebení, nepoškozené, čisté, s kompletním příslušenstvím a manuály a pokud možno v původních obalech.
 • V případě, že součástí dodávky zboží, na které zákazník uplatňuje nárok na vrácení peněz ve lhůtě 14 dnů, byl promo dárek, ať už zdarma, nebo za zvýhodněnou cenu, je zákazník povinen vrátit zpět i tento promo dárek. Promo dárek musí být vrácen v souladu s podmínkami uvedenými v bodech 2 a 6 tohoto odstavce. V případě, že zákazník nebude schopen tento promo dárek vrátit, bude mu od vracené částky odečtena prokazatelná hodnota promo dárku (prokazatelná hodnota bude dokladována nákupní fakturou nebo účetním dokladem).
 • Dle §53, odst. 10 Občanského zákoníku může být zákazníkovi peněžní částka za vrácené zboží snížena o náhradu nákladů spojených s vrácením zboží do původního stavu. Dle tohoto ustanovení má prodávající nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů. Takto snížená částka se odvíjí od času potřebného na provedení jednotlivých kroků. Orientačně se může jednat o částky: * Otestování funkčnosti zboží: 200 Kč/hod. Tyto náklady může zákazník snížit nebo zcela vyloučit v případě šetrného zacházení se zbožím.
 • Zboží musí být zasláno zpět pouze jako běžný balík ať už poštou, nebo přepravní službou. Zásilky odeslané jako dobírka nebudou přijaty. Zákazníkovi nebudou hrazeny náklady spojené s doručením vraceného zboží zpět dodavateli.

Vrácení peněz v případě odstoupení od smlouvy před dodáním zboží:

 • V případě, že se spotřebitel rozhodne z jakéhokoliv důvodu odstoupit od smlouvy a stornovat již zaplacenou objednávku ještě před jejím odesláním, bude poukázaná částka vrácena bezodkladně zpět v plné výši.


Článek 12: Storno objednávky

Storno ze strany kupujícího

 • Objednávku je možno stornovat telefonicky na lince 599 999 922 nebo emailem na obchod@woow.cz. Vždy, prosíme, uvádějte číslo objednávky, které najdete v mailu, který jste obdrželi po zadání internetové objednávky. Jestliže toto číslo nemáte, uveďte Vaše jméno a adresu, které jste zadali při registraci, a produkt, který jste objednali.
 • Jestliže kupující nepřevezme zásilku, kterou písemně nebo telefonicky nestornoval, vyhrazuje si prodávající právo účtovat kupujícímu manipulační a expediční poplatky ve výši doložitelných přepravních nákladů.

Storno ze strany prodávajícího

 • Prodávající má právo stornovat objednávku nebo část objednávky v případě, že zboží již není dodavatelem vyráběno nebo dodáváno. V tomto případě bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že bylo zboží kupujícím zaplaceno, bude toto částka bezodkladně v plné výši vrácena zpět, a to - po dohodě s kupujícím - formou bankovního převodu nebo poštovní poukázkou.
 • Dle § 49a Občanského zákoníku si prodávající vyhrazuje právo odstoupení od kupní smlouvy v případě, že při jejím sjednávání byl prodávajícím učiněn omyl, zejména v případě uvedení objektivně a zjevně nepřiměřené prodejní hodnoty zboží. Dohodnutá kupní cena v konkrétní uzavřené kupní smlouvě (objednávka a potvrzení objednávky) je závazná a neměnná, s vyjímkou cen, které byly technickou závadou či jiným vlivem zadána zjevně chybně nebo omylem.


Článek 13: Shoda s kupní smlouvou

 • Dle §616 Občanského zákoníku "Shoda s kupní smlouvou" prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je tomu v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


Článek 14: Cena zboží, jeho dodání a způsob platby

 • Všechny ceny, uvedené v internetovém obchodu www.woow.cz, jsou konečné ceny pro spotřebitele, včetně DPH a zákonných poplatků. V ceně elektrozařízení je pak zahrnut recyklační poplatek. K uváděné ceně se mohou přičítat pouze náklady na dopravu zboží od prodávajícího ke spotřebiteli. Cenu zboží je možno uhradit v hotovosti při osobním odběru na provozovnách prodávajícího, předplatbou převodem na účet nebo dobírkou.
 • Ceny produktů a služeb, uvedené v internetovém obchodu společnosti WOOW EXCLUSIVE s.r.o., jsou platné jen v době jejich zobrazení a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost WOOW EXCLUSIVE s.r.o. garantuje ceny jen u těch objednaných produktů, které jsou skladem. U produktů, které nejsou skladem, se může cena lišit, ať už směrem nahoru, nebo dolů; v každém případě ale bude kupující o případné změně ceny informován.
 • Zboží je dodáváno po celé České republice prostřednictvím České pošty nebo přepravní služby. Seznam přepravců a ceny dopravného jsou uvedeny zde. Po domluvě je možno pro přepravu použít i služeb jiných než smluvních přepravců a zboží je možno zaslat i mimo Českou republiku.
 • Zboží, které je skladem, se expeduje zpravidla ten samý nebo druhý pracovní den od obdržení objednávky. O termínu dodávky zboží, které není skladem, bude kupující informován do druhého pracovního dne.


Článek 15: Blokace zboží pro osobní odběr

 • Při objednání zboží máte možnost si zboží vyzvednout osobně návštěvou naší prodejny. Jakmile je zboží připraveno k odběru, budeme Vás e-mailem nebo telefonicky kontaktovat. Takto připravené zboží je pak nutno si vyzvednout nejpozději do 48 hodin (v rámci pracovního týdne), pokud není domluven jiný termín, jinak bude objednávka stornována.

Zboží bylo vloženo do košíku.

Celkem máte v košíku:

ks zboží za
PŘEJÍT K OBJEDNÁVCE

Zapomenuté heslo
ZobrazitZboží k porovnání: 0 ks